Data Protection Commissioner

2006 Case Studies

Cás-Staidéar a hAon-Talk Talk: Glaonna dírmhargaíochta gan iarraidh

Rinneadh líon áirithe gearán le m'Oifig sa chéad leath den bhliain mar gheall ar ghníomhaíocht mhargaíochta a bhí ar bun ag soláthraí seirbhísí teileachumarsáide. Bhí Talk Talk (Tele 2 mar a ghlaoití air a ndearna Carphone Warehouse táthcheangal air agus ar ar cuireadh an branda nua Talk Talk) ag cur glaonna teileafóin margaíochta ar dhaoine aonair a léirigh go soiléir do Talk Talk nár mhian leo go ndéanfaí teagmháil leo, nó a
view more


Cás-Staidéar a Dó-Gaelic Telecom / Global Windows: Glaonna gan choinne

Rinne an pobal líon áirithe gearán liom anuraidh a bhain le glaonna gan iarraidh ó Gaelic Telecom, soláthraí seirbhísí teileachumarsáide. Údar imní dom ab ea go bhfuair go leor de na gearánaithe glaonna teileafóin ó Gaelic Telecom cé go raibh sé taifeadta ar Chlár rogha an diúltaithe i mBunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta nár mhian leo go gcuirfí glaonna dírmhargaíochta orthu. Chuaigh m'Oifig i dteagmháil le Gaelic Telecom i
view more


Cás-Staidéar a Trí-DELL: Síor-Dhírmhargaíocht

Mura dteastaíonn uait go mbeifí ag seoladh ábhar dírmhargaíochta chugat tá sé de cheart agat an seoltóir a chur ar an eolas go bhfuil tú ag cur i gcoinne ábhar den sórt sin a fháil. Is cóir don iarraidh seo a bheith i scríbhinn agus má theipeann ar eagraíocht meas a bheith aici ar an rogha atá luaite agat beidh na hAchtanna á sárú ag an eagraíocht sin. Rinneadh lear an-mhór de ghearáin liom i rith na bliana ó dhaoine aonair a bhí fós ag fáil ábhar
view more


Cás-Staidéar a Ceathair-SKY Ireland: Dírmhargaíocht tríd an bpost

Rinne duine ón bpobal gearán liom sa Bhealtaine 2006 maidir le cumarsáid dírmhargaíochta a fuair sé ó Sky á ghríosú an síntiús a chuir sé ar ceal sa bhliain 2001 a athnuachan. Ba í seo an dara huair a ndearna an t-ábhar sonraí seo gearán le m'Oifig maidir le hábhar dírmhargaíochta a bheith faighte aige ó Sky. Dhearbhaigh Sky do m'Oifig sa bhliain 2005, de bhun an chéad ghearáin, go ndeachaigh an postas amach chuig an ábhar sonraí
view more


Cás-Staidéar a Cúig-Opera Telecom: Iallach curtha air bunachar sonraí a scriosadh

Rinne duine aonair gearán liom maidir le teachtaireacht téacs gan iarraidh a fuair an duine i mí na Samhna 2005. Teachtaireacht fógraíochta faoi sheirbhís síntiúis a bhí sa teachtaireacht a sheol Opera Telecom.Nuair a rinne m'Oifig imscrúdú ar an ní fuarthas amach gur fhreastail an gearánaí ar cheolchoirm ollmhór i bPáirc an Chrócaigh i mí an Mheithimh 2005.Nuair a bhí an cheolchoirm ar siúl gríosaíodh iad siúd a
view more


Cás-Staidéar a Sé-News of the World: Teorainneacha ar Dhíolúine na Meán

Saincheist a ardaíodh arís eile le linn na bliana 2006 agus a raibh cur síos déanta uirthi i dTuarascáil Bhliantúil na bliana 2005 ab ea cearta um chosaint sonraí an duine anoir a bheith á sárú trí ábhar a fhoilsiú sna meáin. Rinne mé dhá chinneadh ar leithligh le linn na bliana go raibh a n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí sáraithe ag nuachtáin. Bhain ceann de na cásanna sin leis an Sunday World. Bhain an
view more


Cás-Staidéar a Seacht-Údarás Áitiúil: Úsáid Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí

Rinne duine as an bpobal gearán liom a raibh iarratas ar chead pleanála déanta aici ar údarás áitiúil ar Fhoirm Iarratais i gcomhair Tithíocht Tuaithe an údaráis. Chuir an gearánaí in iúl dom go raibh sé de cheanglas uirthi a hUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a chur ar fáil ar an bhfoirm agus bhí an-imní uirthi go mbeadh an fhaisnéis phearsanta seo ar fáil go poiblí de bharr go bhfuil sé d'oibleagáid faoin dlí ar
view more


Cás-Staidéar a hOcht - Údarás Áitiúil: Miontuairiscí cruinnithe comhairle

Rinne duine as an bpobal gearán liom a bhain le miontuairiscí chruinnithe míosúla na Comhairle a bheith foilsithe ar shuíomh gréasáin údaráis áitiúil. Chuir an gearánaí in iúl dom go raibh a ainm agus a sheoladh le feiceáil i miontuairiscí an chruinnithe i gcomhthéacs talamh agus maoine a bheith á ndíol aige faoin Scéim Tithíocht Inacmhainne agus faoin Scéim Tithíocht Roinnte. Léirigh sé go raibh an-imní air gur foilsíodh
view more


Cás-Staidéar a Naoi - An Garda Síochána: Loiceadh freagartha maidir le hiarraidh ar rochtain in am

Rinneadh gearán liom i mí Iúil 2005 gur theip ar An Garda Síochána iarraidh ábhar sonraí a chomhlíonadh faoi Alt 4 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí maidir le rochtain ar a shonraí pearsanta.Chuaigh m'Oifig i mbun imscrúdú a mhair ar feadh aon mhí dhéag. Bhunaíomar gur sholáthair An Garda Síochána ar an gcéad ásc sonraí pearsanta don ábhar sonraí a bhí aitheanta aige ó chuardach a rinne sé ar
view more


Cás-Staidéar a Deich - Caredoc: Loiceadh comhlíonta maidir le hiarraidh ar rochtain agus achomharc i gcoinne fógra forfheidhmithe

Rinne tuismitheoirí linbh gearán liom gur theip ar Caredoc (saoráid mhíochaine i gCeatharlach) iarraidh ar rochtain a chomhlíonadh faoi Alt 4 de na hAchtanna maidir le rochtain a fháil ar shonraí pearsanta an linbh. Rinneadh an gearán le m'Oifig i mí Eanáir 2006 agus tosaíodh ar imscrúdú a dhéanamh. Bhunaíomar gur fhreastail an leanbh ar Caredoc i mí  a Bealtaine
view more


Cás-Staidéar a hAon Déag - Barcode/Westwood Club: : Loiceadh comhlíonta maidir le hiarraidh ar rochtain i gcomhair píosaí scannáin teilifís chiorcaid

Rinne ábhar sonraí gearán liom agus líomh sé nár chomhlíon Club Oíche Barcode den WestWood Club i gCluain Tairbh lena iarraidh ar rochtain ar phíosaí scannáin CCTV maidir leis féin, a bhí taifeadta ag am ar leith moch ar maidin i mí Lúnasa 2005. Rinne an t-ábhar sonraí iarraidh ar phíosaí scannáin go sonrach ón seomra cótaí taobh istigh de
view more


Cás-Staidéar a Dó Dhéag - Ashbury Taverns: Loiceadh comhlíonta maidir le hiarraidh ar rochtain.

Fuair m'Oifig gearán i leith neamh-chomhlíonadh líomhnaithe maidir le hiarraidh ar rochtain. Rinne ionadaí dlí thar ceann ábhar sonraí a bhí fostaithe ag Asbury Taverns Loch Garman roimhe sin, an gearán.Nuair nár comhlíonadh an iarraidh ar rochtain laistigh den tréimhse 40 lá, scríobh m'oifig chuig an rialaitheoir sonraí. Nuair nach bhfuarthas aon fhreagairt rinne m'Oifig iarrachtaí iomadúla dul i
view more


Cás-Staidéar a Trí DéagCónaidhm Árachais na hÉireann - Gearán i leith eolais ar an gclárlann lárnach.

Fuair m'Oifig gearán ó dhuine i leith dhiúltú Chónaidhm Árachais na hÉireann eolas a scriosadh a bhí ar a clárlann lárnach. Bhí iarraidh déanta ag an duine lena mbaineann go mbainfeadh Cónaidhm na hÉireann um Árachas na sonraí a bhain léi de chlárlann lárnach Chónaidhm Árachais na hÉireann mar gur chreid sí go raibh an t-eolas mícheart. Faoi Alt 6 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988
view more


Cás-Staidéar a Ceathair Déag - Tionscadal Scoile chun Nithe a chur i gCartlann: Nochtadh Sonraí Pearsanta

Rinne iardhalta de chuid scoil náisiúnta i mBaile Átha Cliath gearán liom maidir le nochtadh sonraí pearsanta mar gheall ar infhaighteacht leabhar rollaí scoile i Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath agus sa Chartlann Náisiúnta. Rinneadh na leabhair rollaí a innéacsú mar chuid de Thionscadal Innéacsaithe Wheatfield i bpríosún Wheatfield.Is sonraí pearsanta an t-eolas atá sna leabhair
view more


Cás-Staidéar a Cúig Déag - Banc Uladh: Eolas iomadúil iarrtha ar chustaiméirí

I mí Meán Fómhair anuraidh, cuireadh in iúl dom go raibh brainse de Bhanc Uladh ag tabhairt ar chustaiméirí nua, a bhí ag iarraidh cuntais nua a oscailt, cóip dá P60 ón bhliain roimhe sin a sholáthar chomh maith le trí dhuillín phá agus ráitis bhainc do na trí mhí roimhe sin. Iarradh na doiciméid seo chomh maith le doiciméid aitheantais ar nós pasanna agus ceadúnais tiomána, a bhfuil ceangal dlíthiúil ar fhorais chreidmheasa a iarraidh ar
view more